Poskytnutie informácií podľa zákona o ochrane osobných údajov

(zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („zákon o ochrane osobných údajov“).

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca – prevádzkovateľ  alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. 

Kto je správca – prevádzkovateľ – resp. spracovateľ osobných údajov?

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

ART OF SLOVAKIA s.r.o., so sídlom: Kopčianska 1226/78, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
IČO: 46571914
Štatutárny orgán: Lenka Hamšíková, Hany Meličkovej 17, 84105 Bratislava
Telefónne číslo: +421 902 334 926
E-mail adresa: jedinecne@lampee.sk 

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Sprístupňovanie osobných údajov tretím stranám – identifikácia príjemcov

Prevádzkovateľ musí v záujme zabezpečenia prevádzky a poskytovania služieb spolupracovať s tretími stranami a sprístupňovať im osobné údaje svojich klientov. Tieto tretie strany majú len obmedzený prístup k údajom. Môžu ich použiť iba na to, aby vykonávali úlohy v našom mene a sú povinní nezverejňovať a nepoužívať osobné údaje na iné účely.

Identifikácia príjemcov:

 • www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 • www.instagram.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 • www.mailchimp.com, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
 • www.google.com Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Moduly tretích strán môžu tiež zhromažďovať údaje o používaní stránok. Napríklad, keď načítavate stránku na webovej stránke lampee.sk, ktorá má sociálny doplnok tretej strany, napríklad tlačidlo “Zdieľaj”, načítavate aj obsah z tejto stránky tretej strany. Táto lokalita môže používať súbory cookies a tieto interakcie podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov stránok tretej strany. Určité súbory cookies a iné podobné technológie na webe používajú tretie strany na cielený on-line marketing a na iné účely. Tieto technológie umožňujú partnerovi rozpoznať počítač alebo mobilné zariadenie pri každom použití služieb.

Majte na pamäti, že pri používaní stránok alebo služieb tretích strán sa bude spracovanie osobných údajov riadiť podmienkami a zásadami týchto stránok alebo ich služieb. Aj keď prevádzkovateľ vyberá a spravuje tieto technológie tretích strán umiestnené na svojich stránkach a aplikáciách, jedná sa o technológie tretích strán a podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

Tieto pravidlá sa nevzťahujú na postupy tretích strán, ktoré prevádzkovateľ nevlastní ani nekontroluje. Ak poskytnete svoje údaje tretej strane na používanie alebo zverejnenie údajov, ktoré im poskytnete sa môžu vzťahovať rôzne postupy.

Účel spracúvania osobných údajov

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu (kúpa a predaj tovaru/služieb) medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim (prevádzkovateľom).
 2. Účelom môžu byť aj marketingové aktivity určené na podporu aktivít prevádzkovateľa, vrátane zasielania newslettera.

Údaje potrebné na zasielanie newsletterov sú: Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie oznámení. Zasielame Vám newsletter len na základe Vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Vaše údaje tiež používame na poskytnutie a vylepšenie našich služieb a produktov, fakturáciu a platby, identifikáciu a autentifikáciu, cielený on-line marketing vrátane nástrojov, ako je napríklad Facebook Custom Audience a Google Customer Match, na kontaktovanie členov alebo zainteresovaných strán, pre všeobecný výskum a súhrnné výkazníctvo.

Zoznam osobných údajov

Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledujúce osobné údaje:

 • IP adresa
 • meno
 • priezvisko
 • titul
 • dátum narodenia
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • názov spoločnosti /voliteľná možnosť/

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie.

Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov, právny základ

 1. Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu sú požadované osobné údaje povinné. Právnym základom spracúvania je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, §10 ods. 3 písm. b. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 25.05.2018 §13 ods. 1 písm. b. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z. z. a zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z.
 2. Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v newslettri, písomne doporučeným listom adresovaným do sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailom na predseda@ozhradslavin.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 3. Spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, súdneho príkazu alebo na výkon alebo obranu právnych nárokov
 4. Spracovanie nevyhnutné na účely obrany našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán (napr. klientov, zákazníkov alebo partnerov)
 5. Spracovanie nevyhnutné vzhľadom na ochranu verejného záujmu

Sprístupnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný sprístupniť osobné údaje dotknutej osoby:

 • v reakcií na zákonné požiadavky verejných orgánov, vrátane splnenia zákonných požiadaviek pre verejný záujem alebo presadzovanie práva.
 • v záujme ochrany alebo uplatňovania svojich zákonných práv v rámci konania pred súdom
 • v reakcií na predvolanie, súdny príkaz, alebo inú obdobnú požiadavku

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje na marketingové účely sa budú u prevádzkovateľa spracúvať po časovo neobmedzenú dobu. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov budú tieto bezpečne zlikvidované.

Práva dotknutej osoby súvisiace s ochranou osobných údajov:

V záujme Vašej kontroly nad svojimi osobnými údajmi Vám prevádzkovateľ dáva možnosť úpravy alebo odstránenia určitých údajov, ako aj možnosť výberu spôsobu, akým Vás budeme kontaktovať.

Ak chcete spravovať, meniť, obmedzovať, vymazať osobné údaje, alebo získať kópiu vašich osobných údajov v ľahko dostupnom formáte,môžete tak urobiť prostredníctvom nastavení účtu, alebo kontaktovaním prevádzkovateľa.

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na prístup k svojím osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na vymazanie spracúvaných osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,
 • právo podať návrh na začatie konania ohľadom spracúvania osobných údajov zo    strany prevádzkovateľa,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu na adresu jedinecne@lampee.sk spolu s požiadavkou na odstránenie vašich osobných údajov s výnimkou informácií, ktoré sme povinní uchovať.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods.1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných informácií je pre nás dôležitá. Dodržiavame štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré kontrolujeme počas prenosu, ako aj po ich prijatí. Údaje o vašom účte sú chránené heslom. Je dôležité chrániť sa pred neoprávneným prístupom k vášmu účtu a informáciám starostlivo, zvolením hesla a odhlásením sa po použití služieb. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese jedinecne@lampee.sk. V prípade narušenia ochrany spracovávaných údajov oznámi spoločnosť Návrat do divočiny, o.z bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.

Zmeny v pravidlách na ochranu osobných údajov

Vyššie uvedené zásady môžu byť zmenené alebo aktualizované . Ak sa budeme domnievať, že zmeny sú významné, informujeme vás uverejnením zmien prostredníctvom webu lampee.sk, alebo odoslaním e-mailu o zmenách.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené výhradne na území EÚ.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01.10.2021.